بستن
به صیغهٔ اوّل‌شخص مفرد

به صیغهٔ اوّل‌شخص مفرد