بستن

درباره مهشید امیرشاهی

آخرین اخبار

آخرین اخبار فعالیت‌های مهشید امیرشاهی

اظهار نظرهایی از داخل ایران

ما به بحث هایی که در داخل ایران در بارۀ آثار خانم امیرشاهی طرح میشود دسترسی نداریم.  این دو متن را اخیراَ دوستان از تارنمای دیگر هموطنان انتخاب کرده اند و به ما رسانده اند تا “در حدیث دیگران” بیاید. در پیاده کردن متون مشکل داشتیم چون در چسب و قیچی های متعدد سطور نوشته ها آشفته و در هم شده بود.

اکتبر 2020

دست مریزادی دیرهنگام به مهشید امیرشاهی

دست مریزادی دیرهنگام به مهشید امیرشاهی «در حضر»، کالبد شکافی یک انقلاب والد بمانعلی iran-emrooz.net | Sun, 08.09.2013, 10:36 دلبستگی به «پنج تن آل قلم (۱)» و سرشناسان دیگری از حلقه‌های ادبی پیش از انقلاب، جوانی نگارنده این سطور را در بر گرفته بود.

اکتبر 2020